KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT


ISSN 1336-0019                                                                              

Časopis uverejňuje od roku 2002 pôvodné vedecké a odborné články zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.

Časopis je evidovaný v databázi ERIH PLUS.

Prístup do databáze:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=1336-0019&epd=-1&tv=true.

Redakčná a technická rada časopisu
Postup príjímania článkov

Šablóna článku
Formulár oponentského posudku

KM 1/2010    KM 2/2010
KM 1/2011    KM 2/2011    KM 3/2011
KM 1/2012    KM 2/2012
KM 1/2013    KM 2/2013
KM 1/2014    KM 2/2014
KM 1/2015    KM 2/2015

KM 1/2016    KM 2/2016

 

Časopis krízový manažment vychádza pravidelne 2 až 3 krát za rok. Články sú do časopisu príjmané priebežne. Akceptácia článkov prebieha na základe posúdenia článkov nezávislými oponentmi a rozhodnutia redakčnej rady. Redakcia časopisu akceptuje iba pôvodné články, ktoré ešte neboli uverejnené v žiadnom inom médiu a sú napísané v textovom  editore MS Word 2003-2010, rozsah článkov by nemal prekročiť 10 strán formátu A4  a musí byť v súlade so schválenou šablónou, bez číslovania strán.

Proces posudzovania článkov sa realizuje formou „Double-blind peer review“.

Články do časopisu zasielajte na emailovú adresu Jaroslav.Flachbart@fbi.uniza.sk alebo poštou na CD nosiči, prípadne USB kľúči na adresu:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Redakcia časopisu Krízový manažment
Ul. 1.mája 32, 010 26 Žilina

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje predsedu redakčnej rady:
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Ladislav.Novak@fbi.uniza.sk

alebo členov technickej rady časopisu
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. Jaroslav.Flachbart@fbi.uniza.sk
Ing. Mária Hudáková, PhD. Maria.Hudakova@fbi.uniza.sk
Ing. Zuzana Zvaková   Zuzana.Zvakova@fbi.uniza.sk

Odporúčame vám informačný portál e-sec www.esecportal.eu , v ktorom sa dozviete aj informácie a kontakty na konferencie zamerané na problematiku bezpečnosti. Portál eSEC je priestorom na zdieľanie skúsenosti a rôznych materiálov z oblasti bezpečnosti. Portál spája študentov, pedagógov, expertov a odbornú verejnosť. eSEC portál vznikol s podporou Európskej komisie ako súčasť projektu: CompetencyBasede-portalofSecurity and SafetyEngineering – eSEC.


Odporúčame Vám kontakty na partnerské časopisy:
 


  

 

 
  

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2017 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
03.03.2017 (14:04)