KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT


ISSN 1336-0019                                                                              

Časopis uverejňuje od roku 2002 pôvodné vedecké a odborné články zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.

Časopis je evidovaný v databázi ERIH PLUS.
Prístup do databáze:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=1336-0019&epd=-1&tv=true.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

Redakčná a technická rada časopisu
Výzva na publikovanie
Postup príjímania článkov

Šablóna článku
Formulár oponentského posudku
Informácia pre autorov článkov v anglickom jazyku

KM 1/2010    KM 2/2010
KM 1/2011    KM 2/2011    KM 3/2011
KM 1/2012    KM 2/2012
KM 1/2013    KM 2/2013
KM 1/2014    KM 2/2014
KM 1/2015    KM 2/2015

KM 1/2016    KM 2/2016
KM 1/2017    KM 2/2017

Časopis krízový manažment vychádza pravidelne 2 až 3 krát za rok. Články sú do časopisu príjmané priebežne. Akceptácia článkov prebieha na základe posúdenia článkov nezávislými oponentmi a rozhodnutia redakčnej rady. Redakcia časopisu akceptuje iba pôvodné články, ktoré ešte neboli uverejnené v žiadnom inom médiu a sú napísané v textovom  editore MS Word 2003-2010, rozsah článkov by nemal prekročiť 10 strán formátu A4  a musí byť v súlade so schválenou šablónou, bez číslovania strán.

Proces posudzovania článkov sa realizuje formou „Double-blind peer review“.

Články do časopisu zasielajte na emailovú adresu Jaroslav.Flachbart@fbi.uniza.sk alebo poštou na CD nosiči, prípadne USB kľúči na adresu:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Redakcia časopisu Krízový manažment
Ul. 1.mája 32, 010 26 Žilina

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje predsedu technickej rady:
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Ladislav.Novak@fbi.uniza.sk

alebo členov technickej rady časopisu
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2018 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
12.09.2018 (13:02)