KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
KONFERENCIE  >  Konferencia MLADÁ VEDA 2015  > 

Konferencia MLADÁ VEDA 2015

 

XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 

MLADÁ VEDA 2015 - Veda a krízové situácie 

 


 

14. - 15. október 2015
Žilina

 


 

KONFERENCIU ORGANIZAČNE ZASTREŠUJE
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline 

 


VEDECKÝ GARANT KONFERENCIE:

Ing. Vladimír Mózer, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FBI ŽU


Pozvánka na konferenciu, Šablóna príspevku a posteru*, Potvrdenie o platbe

Pozor! Zmena termínov na prihlásenie a odovzdanie príspevku a platbu vložného!


TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:

Krízový manažment
Krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií.

Ochrana osôb, majetku a informácií
Bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

Záchranné služby
Chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Kritická infraštruktúra
Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, doprava v krízových situáciách, logistické zabezpečenie krízových situácií v doprave, špecifické dopravné procesy a ich riadenie.


Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický,nemecký, poľský


Kontaktné osoby:

Ing. Veronika Oriešková, tel.: +421 41 513 6720, veronika.orieskova@fbi.uniza.sk

Ing. Ján Havko, tel.: +421 41 513 6720, jan.havko@fbi.uniza.sk


*Pozn.: Odborné príspevky píšte, prosím, priamo do šablóny. Vyhnete sa tak formálnym chybám. Príspevky nezodpovedajúce predpísanému štandardu nebudú akceptované! 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2017 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
13.06.2017 (08:17)