www-stránka časopisu KRÍZOVÝ MANAŽEMENT


obal Obsah:

Časopis

Ako písať

Linky


Časopis:

Časopis vychádza 2-3 krát za rok. Články sa prijímajú a zaraďujú do jednotlivých čísiel priebežne na základe oponentských posudkov a rozhodnutia redakčnej rady.

Podrobný postup na prijímanie článkov je uvedený tu.

Redakcia prijíma príspevky doteraz nepublikované, napísané v textovom editore MS Word 2003-2007 v rozsahu do 10 strán podľa vzorového článku, bez číslovania strán.

Oponovanie článkov prebieha formou „Double-Blind Peer Review“ podľa vzoru oponentského posudku.

Články prosíme zasielať e-mailom na adresu Radovan.Svach@fsi.uniza.sk alebo doručiť v elektronickej forme na CD alebo USB kľúči na adresu:
Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, redakcia časopisu Krízový Manažment, Ul. 1.mája 32, 010 26 Žilina

V prípade Vášho záujmu je možné si časopis objednať na vyššie uvedenej adrese redakcie. Cena za jeden výtlačok časopisu je 5,- € + poštovné a balné.

ZAUJÍMAVÉ LINKY:

Žilinská Univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
V prípade otázok kontaktujte predsedu redakčnej rady
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Ladislav.Novak@fsi.uniza.sk

alebo členov technickej redakcie
Ing. Petr Selinger, PhD. - Petr.Selinger@fsi.uniza.sk
Ing. Miloš Ondrušek, PhD. - Milos.Ondrusek@fsi.uniza.sk
Ing.Radovan Švach.PhD. - Radovan.Svach@fsi.uniza.sk