A+ A A-

Legislatíva, dokumenty - prehľad

 Zákony a vyhlášky

  Zákon 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné znenie so stavom k 1.9.2013)

  Vyhláška MŠ SR 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 o záverečných prácach na vysokej škole     


Základné dokumenty a vnútorné predpisy

  Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva

  Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (v znení dodatku 1)

  Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI

  Študijný poriadok FBI pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia  (2016)

         Metodické usmernenie k študijnému poriadku  (MU FBI č.2/2015)

         Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch  (MU FBI č.1/2015)

  Študijný poriadok pre 3 stupeň vysokoškolského štúdia  (smernica ŽU č.110/2013 v znení dodatkov 1 a 2)

  Štipendijný poriadok  (smernica č. 108/2013 ŽU)

         Podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií  (MU ŽU č.2/2013 v znení dodatku 1 - MU k smernici č.108/2013)

         Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií  (pokyn dekana č.13/2013)

  Zásady volieb do Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI

  Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica ŽU č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

  Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica ŽU č.30/2002 v znení dodatku 1)

  Pracovný poriadok  (smernica ŽU č.124/2015)

  Grantový poriadok FBI

  Etický kódex študenta FBI

  Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

  Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

  Kolektívna zmluva ŽU na rok 2016    


Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekana

  2016/10 - Prijímacie konanie do doktorandského štúdia v AR 2016/2017

  2016/09 - Prijímacie konanie do I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

  2016/08 - Akademický kalendár AR 2016/2017

  2016/07 - Prehľad komisií na štátne skúšky 2016

  2016/04 - Usmernenie k smernici UNIZA č. 146 - Zahraničné pracovné cesty

  2016/03 - Čerpanie dovolenky v roku 2016

  2016/02 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ študentov 1. a 2. stupňa v roku 2016

  2015/25 - Disciplinárna komisia

  2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na ŽU (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)

  2015/23 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2015/2016

  2015/13 - Komisia na udelenie Ceny profesora Jána Mikolaja (opravit)

  2015/12 - Parkovanie v areáli FBI

  2015/11 - Graduačná komisia

  2015/10 - Edičná komisia

  2015/08 - Grantová komisia

  2015/07 - Rada ŠVOČ

  2015/06 - Komisia ERASMUS+

  2015/05 - Ustanovenie a vymenovanie Rady kvality

  2015/01 - Redakčná a technická rada časopisu "Krízový manažment"

  2013/22 - Rada garantov

  2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému

  2013/13 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií

  2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

Metodické usmernenia dekana

  2015/02 - Metodické usmernenie k študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia (platné od 1.9.2015)

  2015/01 - Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch

  2011/01 - Metodické usmernenie FBI č.1/2011 + Metod. usmernenie ŽU č.4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov


Habilitácie a inaugurácie

  Vyhláška MŠ SR č. 6/2005  o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  -  (so zaprac. Vyhlášky č. 457/2012)

   Postup získavania vedecko-pedagogických titulov doc. a prof. na ŽU  -  (MU ŽU č.3/2014) 

         Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu ŽU č.3/2014  (postup získavania ved-ped. titulov doc. a prof.)

  Informácie pre uchádzačov o habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov

  Kritériá na získanie titulu docent a profesor

  Profesijný životopis  - (vzor)

  Príloha k životopisu  - (vzor)

  Plnenie kritérií na získanie titulu docent/profesor - (tlačivo)

  Požadovaný obsah separátov    


Školné, poplatky a ďalšie platby na ŽU

  Školné a poplatky spojené so štúdiom a poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  (smernica ŽU č.116/2014)

         Príloha č.1 k smernici 116/2014                   Dodatok č.1 k smernici 116/2014

         Príloha č.2 k smernici 116/2014                   Dodatok č.2 k smernici 116/2014

  Podávanie žiadostí o úľavy pre platenie školného  - (MU ŽU č.5/2013 ŽU)

         Žiadosť o úľavu pre platenie školného  - (tlačivo z metodického usmernenia č.5/2013)

  Oznámenie o súbežnom štúdiu  -  (tlačivo)    


Záverečné práce

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 Z.z. o záverečných prácach na vysokej škole

  Smernica rektorky ŽU č. 103/2012 o záverečných prácach v podmienkach ŽU  (v znení dodatku 1)

  Väzba záverečných prác vo vydavateľstve EDIS ŽU  (info leták)

  Evidencia záverečných prác  (knižnica ŽU - vloženie záverečnej práce do evidencie ZP)

         Evidencia záverečných prác  -  Užívateľský manuál pre vloženie ZP do evidencie

  Pomôcka pre študentov "Ako písať záverečnú prácu"  (Míka, Horáček - 2012)

  Elektronický objednávkový systém záverečných prác pre študentov - EDIS

  Uniza Network Management System  -  Správa hesiel pre prihlásenie do systémov ŽU    


Výročné dokumenty, ...

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2015

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2014

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2013

  Dlhodobý zámer rozvoja FBI ŽU v Žiline na roky 2014-2020     


Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam, ...  ( Bc., Ing., PhD. )

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

  Kreditový systém doktorandského štúdia

         Oznámenie o spresnení kreditového systémy doktorandského štúdia

    Individuálne študijné plány doktorandov  (pre jednotlivé študijné programy)

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby  - (tlačivo)

  Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

  Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)    


Ostatné dokumenty a tlačivá

  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov .... na FBI

  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...  (smernica ŽU č.125/2015)

  Prihláška do fakultného kola ŠVOČ  - (tlačivo)

  Formulár žiadosti o zmenu v rozvrhu  - (tlačivo)

  Žiadosť o zaradenie do edičného plánu Žilinskej univerzity  - (tlačivo)


 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva