A+ A A-

 Zákony a vyhlášky

  Zákon 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné znenie so stavom k 1.9.2013)

  Vyhláška MŠ SR 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 o záverečných prácach na vysokej škole     


Základné dokumenty a vnútorné predpisy

  Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva

  Organizačný poriadok Fakulty bezpečnostného inžinierstva  (v znení dodatku 1)

  Organizačný poriadok Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI

  Študijný poriadok FBI pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia  (2016)

         Metodické usmernenie k študijnému poriadku  (MU FBI č.2/2015)

         Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch  (MU FBI č.1/2015)

  Študijný poriadok pre 3 stupeň vysokoškolského štúdia  (smernica ŽU č.110/2013 v znení dodatkov 1 a 2)

  Štipendijný poriadok  (smernica č. 108/2013 ŽU)

         Podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií  (MU ŽU č.2/2013 v znení dodatku 1 - MU k smernici č.108/2013)

         Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií  (pokyn dekana č.13/2013)

  Zásady volieb do Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

  Rokovací poriadok Vedeckej rady FBI

  Disciplinárny poriadok pre študentov  (smernica ŽU č.29/2002 v znení dodatkov 1,2)

  Rokovací poriadok disciplinárnych komisií pre študentov  (smernica ŽU č.30/2002 v znení dodatku 1)

  Pracovný poriadok  (smernica ŽU č.124/2015)

  Grantový poriadok FBI

  Etický kódex študenta FBI

  Etický kódex zamestnancov vysokých škôl

  Štatút Ceny profesora Jána Mikolaja

  Kolektívna zmluva ŽU na rok 2016    


Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekana

  2016/10 - Prijímacie konanie do doktorandského štúdia v AR 2016/2017

  2016/09 - Prijímacie konanie do I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

  2016/08 - Akademický kalendár AR 2016/2017

  2016/07 - Prehľad komisií na štátne skúšky 2016

  2016/04 - Usmernenie k smernici UNIZA č. 146 - Zahraničné pracovné cesty

  2016/03 - Čerpanie dovolenky v roku 2016

  2016/02 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ študentov 1. a 2. stupňa v roku 2016

  2015/25 - Disciplinárna komisia

  2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na ŽU (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)

  2015/23 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2015/2016

  2015/13 - Komisia na udelenie Ceny profesora Jána Mikolaja (opravit)

  2015/12 - Parkovanie v areáli FBI

  2015/11 - Graduačná komisia

  2015/10 - Edičná komisia

  2015/08 - Grantová komisia

  2015/07 - Rada ŠVOČ

  2015/06 - Komisia ERASMUS+

  2015/05 - Ustanovenie a vymenovanie Rady kvality

  2015/01 - Redakčná a technická rada časopisu "Krízový manažment"

  2013/22 - Rada garantov

  2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému

  2013/13 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií

  2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

Metodické usmernenia dekana

  2015/02 - Metodické usmernenie k študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia (platné od 1.9.2015)

  2015/01 - Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch

  2011/01 - Metodické usmernenie FBI č.1/2011 + Metod. usmernenie ŽU č.4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov


Habilitácie a inaugurácie

  Vyhláška MŠ SR č. 6/2005  o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  -  (so zaprac. Vyhlášky č. 457/2012)

   Postup získavania vedecko-pedagogických titulov doc. a prof. na ŽU  -  (MU ŽU č.3/2014) 

         Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu ŽU č.3/2014  (postup získavania ved-ped. titulov doc. a prof.)

  Informácie pre uchádzačov o habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov

  Kritériá na získanie titulu docent a profesor

  Profesijný životopis  - (vzor)

  Príloha k životopisu  - (vzor)

  Plnenie kritérií na získanie titulu docent/profesor - (tlačivo)

  Požadovaný obsah separátov    


Školné, poplatky a ďalšie platby na ŽU

  Školné a poplatky spojené so štúdiom a poplatky spojené s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  (smernica ŽU č.116/2014)

         Príloha č.1 k smernici 116/2014                   Dodatok č.1 k smernici 116/2014

         Príloha č.2 k smernici 116/2014                   Dodatok č.2 k smernici 116/2014

  Podávanie žiadostí o úľavy pre platenie školného  - (MU ŽU č.5/2013 ŽU)

         Žiadosť o úľavu pre platenie školného  - (tlačivo z metodického usmernenia č.5/2013)

  Oznámenie o súbežnom štúdiu  -  (tlačivo)    


Záverečné práce

  Vyhláška MŠVVaŠ SR 233/2011 Z.z. o záverečných prácach na vysokej škole

  Smernica rektorky ŽU č. 103/2012 o záverečných prácach v podmienkach ŽU  (v znení dodatku 1)

  Väzba záverečných prác vo vydavateľstve EDIS ŽU  (info leták)

  Evidencia záverečných prác  (knižnica ŽU - vloženie záverečnej práce do evidencie ZP)

         Evidencia záverečných prác  -  Užívateľský manuál pre vloženie ZP do evidencie

  Pomôcka pre študentov "Ako písať záverečnú prácu"  (Míka, Horáček - 2012)

  Elektronický objednávkový systém záverečných prác pre študentov - EDIS

  Uniza Network Management System  -  Správa hesiel pre prihlásenie do systémov ŽU    


Výročné dokumenty, ...

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2015

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2014

  Výročná správa o činnosti fakulty - 2013

  Dlhodobý zámer rozvoja FBI ŽU v Žiline na roky 2014-2020     


Dokumenty a tlačivá ku štátnym skúškam, ...  ( Bc., Ing., PhD. )

Pre stupeň Bc.

  Prihláška na štátnu skúšku (Bc)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta bakalárskej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho bakalárskej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň Ing.

  Prihláška na štátnu skúšku (Ing)  - (tlačivo)

  Posudok oponenta diplomovej práce  - (tlačivo)

  Posudok vedúceho diplomovej práce  - (tlačivo)

Pre stupeň PhD.

  Kreditový systém doktorandského štúdia

         Oznámenie o spresnení kreditového systémy doktorandského štúdia

    Individuálne študijné plány doktorandov  (pre jednotlivé študijné programy)

         Individuálny študijný plán BM - Bezpečnostný manažment  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán KM - Krízový manažment  - (tlačivo)

         Individuálny študijný plán ZS - Záchranné služby  - (tlačivo)

  Návrh školiteľa na vykonanie skúšky z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Protokol o skúške z vybraného predmetu pred dizertačnou skúškou - (tlačivo)

  Prihláška na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Ročné hodnotenie doktoranda  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponenta a skúšobnej komisie na dizertačnú skúšku  - (tlačivo)

  Návrh na vymenovanie oponentov a komisie na obhajobu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Titulné strany autoreferátu dizertačnej práce  - (tlačivo)

  Usmernenie k zadávaniu tém dizertačných prác

  Štruktúra (osnova) písomnej práce k dizertačnej skúške

  Zmena názvu dizertačnej práce  - (tlačivo)    


Ostatné dokumenty a tlačivá

  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov .... na FBI

  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ...  (smernica ŽU č.125/2015)

  Prihláška do fakultného kola ŠVOČ  - (tlačivo)

  Formulár žiadosti o zmenu v rozvrhu  - (tlačivo)

  Žiadosť o zaradenie do edičného plánu Žilinskej univerzity  - (tlačivo)


 

Oficiálny spravodaj spoločnosti SCIO - Ako na VŠ? Február, 2016

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva - Prečo si vybrať našu školu Denník SME, Február 2016

sme 2016-02 fbi snimka

 

Zo Žilinskej univerzity najlepšia Strojnícka fakulta a Fakultu bezpečnostného inžinierstva - Žilinak.sk, November 2014

 Snímka

Spokojnosť absolventov s poskytnutým vzdelaním Civilná Ochrana, Február 2012

Snmka

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Zápisnice a iné dokumeny zo zasadaní AS FBI:

 

 

 


 

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Podpredseda

Svetlík Jozef, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Zamestnanecká komora

Študentská komora

Byrtusová Andrea, Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Kutaj Milan, Ing. (predseda štud. komory) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Figuli Lucia, Ing., PhD Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Boroš Martin, Bc. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Hofreiter Ladislav, prof., Ing. ,PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Fekete Dávid, Bc. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Míka Vladimír, RSDr., Mgr., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Komendátová Diana Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Polorecká Mária, Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte ŽU

Zamestnanecká komora

Študentská komora

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Mišík Ján, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Svetlík Jozef, Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Šoltés Viktor, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

 

Zástupca FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôl

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Komendátová Diana Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

    

Akademickí funkcionári FBI

 

Dekan fakulty

prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    
tel.: 041 / 513 6600

 

 

Prodekanka pre vzdelávanie

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  
tel.: 041 / 513 6602

Prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Vladimír MÓZER, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6797

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

a marketing

Ing. Katarína HOLLÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6610

 

Tajomník fakulty

Ing. Milan GOČ
tel.: 041 / 513 6603
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

1. Stručná história fakulty

     Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline (jej oficiálnou skratkou je FBI ŽU). V preklade do anglického jazyka jej názov znie Faculty of Security Engeneering.

     Vznik fakulty je spojený s postupnou transformáciou Vojenskej technickej akadémie v Brne. Priamym predchodcom FBI ŽU je železničná katedra Ženijnej fakulty VTA, z ktorej 1.9.1952 vznikla Železničná fakulta VTA. Rozkazom prezidenta ČSR bola 22.8.1953 Železničná fakulta VTA od školského roku 1953/54 premiestnená do Prahy a zaradená do štruktúry Vysokej školy železničnej v Prahe ako Vojenská fakulta. Vládnym nariadením č.58/1959 Zb. bola Vojenská fakulta premiestnená z Prahy do Žiliny a premenovaná na Vojenskú fakultu Vysokej školy dopravnej. Jej osobitosťou bolo, že ako vojenská fakulta, pôsobiaca v rámci civilnej vysokej školy bola zároveň zaradená do podriadenosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva dopravy a spojov. Z hľadiska vojenského riadenia bola začlenená do organizačnej štruktúry Železničného vojska ČSR. Následne sa ešte dvakrát zmenil názov vysokej školy a spolu s touto zmenou od roku 1980 sa fakulta nazývala Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a v roku 1996 sa názov zmenil na Vojenskú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline.

   V nadväznosti na zmeny v systéme vojenského vzdelávania SR sa začal aj proces transformácie pôsobnosti a náplne činnosti fakulty. Na základe výsledkov rokovaní zástupcov rezortov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva hospodárstva SR, na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR a po vyslovení súhlasu Akademickým senátom Žilinskej univerzity bola Vojenská fakulta dňa 9.2.1998 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Uznesením vlády SR č. 398 z 31.5.2000 bola FŠI ŽU delimitovaná z rezortu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR do rezortu Ministerstva školstva SR a tým zanikla takmer 50 ročná symbióza civilnej a vojenskej školy. Od tohto okamžiku sa FŠI ŽU stala v plnom rozsahu súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline, t.j. nielen po stránke organizácie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, ale aj z pohľadu financovania. Od 1.9.2014 bola fakulta premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.

Dekani fakulty

Počas existencie fakulty sa vo funkcii dekana postupne vystriedali:
• plk. Ing. Miroslav Dousek
• plk. Ing. Otakar Gráf
• gen. mjr. Ing. Josef Petr
• pplk. Ing. ZdeněkTrippé
• plk. prof. Ing. Vojtech Petro, CSc.
• plk. doc. Ing. Karel Jahelka,CSc.
• plk. prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
• prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
• prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

2. Vzdelávacia činnosť FBI ŽU

FBI ŽU je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta vytvára priestor na celoživotné vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie, ktoré je zamerané na otázky obsiahnuté v akreditovaných študijných programoch.

Bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a v externej forme štúdia. Fakulta udeľuje svojím absolventom bakalárskeho štúdia akademický titul bakalár (Bc.), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul inžinier (Ing.) a absolventom doktorandského štúdia akademický titul „doktor" (philoshophie doctor – PhD.).

Na rozvoj fakulty v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti mali veľký význam habilitačné a inauguračné konania, ktoré umožňovali graduačný rast pedagogickým pracovníkom fakulty. Od roku 1998 sa na fakulte úspešne habilitovalo 10 nových docentov a titul profesor získalo 9 príslušníkov fakulty.

Od roku 1981 boli menovaní a inaugurovaní títo príslušníci fakulty:

1981
• profesor Vojtech Petro,
• profesor Dezider Szabó,
• profesor Jan Havlíček,
1996
• profesor Jaromír Máca,
1997
• profesor Pavel Poledňák,
2001
• profesor Ladislav Šimák,
• profesor Miroslav Seidl,
2003
• profesor Marián Mesároš.
2007
• profesor Josef Reitšpís
2011
• profesor Zdeněk Dvořák

2015
• profesor Tomáš Loveček

• profesorka Jana Müllerová

V roku 2005 bol fakulte udelený Certifikát kvality pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť, služby a aktivity pre verejnosť, ktorý potvrdzuje splnenie požiadaviek normy STN EN ISO 9001.

Katedry a pracoviská FBI ŽU:

• Katedra krízového manažmentu,
• Katedra požiarneho inžinierstva,
• Katedra bezpečnostného manažmentu,
• Katedra technických vied a informatiky,
• Pracovisko výskumu bezpečnosti,

Akreditované študijné odbory a študijné programy:

Bakalárske štúdium (1.stupeň vysokoškolského štúdia):
• Bezpečnostný manažment,
• Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,
• Krízový manažment,
• Záchranné služby,

Inžinierske štúdium (2.stupeň vysokoškolského štúdia):
• Bezpečnostný manažment,
• Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,
• Krízový manažment,
• Záchranné služby,

Doktorandské štúdium (3.stupeň vysokoškolského štúdia):
  Bezpečnostný manažment,
  Krízový manažment,
  Záchranné služby.

Dôležitou súčasťou vzdelávacej činnosti FBI ŽU je aj príprava doktorandov. V doktorandskom štúdiu sú absolventi pripravovaní na samostatnú vedeckú a výskumnú prácu. Štúdium je zamerané na rozšírenie teoretických vedomostí v študovanom programe formou prednášok, seminárov, konzultácií, ale tiež aj získavanie praktických skúsenosti z vedeckovýskumnej práce na fakulte, ale aj prostredníctvom stáží a študijných pobytov na zahraničných vysokých školách a vedeckých pracoviskách.

Súčasťou vzdelávacích aktivít fakulty sú aj rôzne kurzy a vzdelávacie programy organizované v rámci systému celoživotného vzdelávania. Pracoviska fakulty majú akreditované tieto programy celoživotného vzdelávania:
  Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,
  Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,
  Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany,
  Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany,
  Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
  Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
  Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí.

3. Vedecká činnosť

Fakulta je súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne Žilinskej univerzity v Žiline. Rozvíja tvorivú vedeckú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty. Výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty sú uverejňované prostredníctvom rôznych foriem publikačnej činnosti.
Fakulta pravidelne organizuje vedecké konferencie a semináre s medzinárodnou účasťou, na ktorých sa snaží konfrontovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti s odborníkmi z iných škôl a tiež z praxe. Zároveň prostredníctvom nich poskytuje platformu na širšiu propagáciu činnosti fakulty v odborných kruhoch i vo verejnosti.

Medzi najvýznamnejšie konferencie patria:
  Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,
  LOGVD – dopravná logistika a krízové situácie,
  Ochrana pred požiarmi a záchranné služby.

Pracovníci fakulty riešia celý rad vedeckovýskumných projektov v rámci grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV, projektov MVTS, ale aj medzinárodných projektov. V rámci odbornej činnosti i riešenia vedeckovýskumných projektov spolupracujú príslušníci fakulty s mnohými významnými inštitúciami a firmami:
  Úrad vlády SR,
  Kancelária BR SR,
  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
  Ministerstvo hospodárstva SR,
  Ministerstvo obrany SR,
  Ministerstvo vnútra SR,
  Národný bezpečnostný úrad,
  Prezídium HaZZ Bratislava,
  GR Železničnej polície Bratislava,
  Odbor obrany a ochrany GR ŽSR Bratislava,
  KÚ Žilina, Odbor krízového riadenia,
  ObÚ Žilina, Odbor krízového riadenia,
  QUADRIQ, s. r. o., Liptovský Mikuláš,
  Jablotron, s. r. o., Žilina,
  Združenie ochrany majetku a osôb, Bratislava,
  Rada vlády SR pre prevenciu kriminality,
  Infodom, vydavateľstvo Bratislava,
  Krajské riaditeľstvo HaZZ Žilina,
  PTEÚ Bratislava,
  FIRES Batizovce , ...


FBI ŽU v Žiline spolupracuje s viacerými zahraničnými školami a vedeckovýskumnými inštitúciami. Písomné zmluvy o spolupráci má uzavreté s nasledujúcimi zahraničnými vysokými školami a inštitúciami:
  Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice,
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne,
  Wyższa Szkoła Zarządzania Słupsk,
  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
  Uniwersytet Gdańsk, • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej,
  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  Todor Kableshkov University of Transport, Sofia,
  Viša železnička škola Beograd,
  Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě,
  International School of Logistics and Transport, Wroclaw,
  Military University of Technology, Warsawa,
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
  University of Niš.

Nezmluvná spolupráca na základe individuálnych kontaktov pracovníkov katedier prebieha s celým radom ďalších zahraničný inštitúcií.
Na fakulte má dlhodobú tradíciu tiež študentská vedecko-odborná činnosť. Fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu sa okrem študentov fakulty zúčastňujú aj študenti zahraničných vysokých škôl, hlavne z Poľska a Českej republiky.

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (ďalej FBI) spolupracuje s jednotlivými zástupcami a oddeleniami v rámci štátnej správy a samosprávy v súlade so zameraním jednotlivých katedier. Rovnako v rámci vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti je potrebná spolupráca s praxou. Názvy spoločností s ktorými FBI spolupracuje sú uvedené a rozdelené podľa príslušnosti ku katedrám.

 

Katedra bezpečnostného manažmentu:

ALFA VS, a.s., Slovenská republika

APEOM, s.r.o., Česká republika

APIS, s.r.o., Slovenská republika

Asociácia technických bezpečnostných služieb GRÉMIUM ALARM, o.s., Česká republika

Coca-Cola HBC Slovenská Republika, s.r.o., Slovenská republika

CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Česká republika

Detektívna Informačná Služba, s.r.o., Slovenská republika

DUX, s.r.o., Slovenská republika

European Association for Security, Poľská republika

EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT, s.r.o., Česká republika

Eurosat CS, s. r.o., Česká republika

F.S.C – Bezpečnostní poradenství, a.s., Česká republika

Grand POWER, s.r.o., Slovenská republika

INFODOM, s.r.o., Slovenská republika

JABLOTRON ALARMS, a. s., Česká republika

Koval Systems, a.s., Beluša, Slovenská republika

Mark2 Corporation Czech, a.s., Česká republika

RAVI, s.r.o., Slovenská republika

REVIMONT-DG, s.r.o., Slovenská republika

SecuriLas, s.r.o., Slovenská republika

Signal Centrum, s.r.o., Slovenská republika

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Slovenská republika

Katedra požiarneho inžinierstva:
Prezídium HaZZ
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline
Tyco Fire Suppression and Building Products, Neuruppin CZ s.r.o. Praha
prezídium DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana SR)
AV ČR (Akadémia Vied ČR) Inštitút makromolekulárnej chémie
Stöbich Brandschutz s.r.o.,
Fires s.r.o. Batizovce
Divízia ISOVER
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava
KNAUF Bratislava, s.r.o.
Siemens Slovensko
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
THT Polička, s.r.o., ČR
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
Hlavná banská záchranná stanica Prievidza
Kontrolné chemické laboratóriá CO
Horská záchranná služba
Policajný zbor SR,
Expertízny ústav PZ
Pohotovostné útvary PZ
 Katedra technických vied a informatiky:
SEPS a.s. Bratislava,
SPP. a.s. Bratislava,
ŽSR a.s.,
DGSA s.r.o. Žilina,
SECAR, s.r.o. Bratislava,
RAVI s.r.o. Bratislava,
CESys s.r.o Trnava,
IHK -Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Nemecko
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., Olomouc, ČR
Katedra krízového manažmentu:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, pobočka Žilina

Severoslovenské energetické závody, a.s.

Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2

ALFA Security Technologies, Bratislava

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom

Bel Power Solutions & Protection, Dubnica nad Váhom

CEIT Consulting, s.r.o., Žilina

Výskumní ústav bezpečnosti práce, Praha

Mondi SCP, a.s, Ružomberok

Evonic Fermas, s.r.o, Slovenská Ľupča

RiskConsult s.r.o, Bratislava

Educo – Consult s.r.o, Žilina

 

 

 

 

 

Poštová adresa Adresa sídla fakulty Telefón - spojovateľka Fax

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Ul. 1.mája 32
010 26 Žilina

041 / 513 1111 041 / 513 6620

 

 

Dekan fakulty

prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    
tel.: 041 / 513 6600

 

Sekretariát

Katarína Zavadzanová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.: 041 / 513 6601

 

 

Prodekanka pre vzdelávanie
 

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  
tel.: 041 / 513 6602

Prodekan pre vedu a výskum
 

doc. Ing. Vladimír MÓZER, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6797

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

a marketing

Ing. Katarína HOLLÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6610

 

 

Tajomník fakulty

Ing. Milan Goč
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  tel.: 041 / 513 6603

 

Referát pre vzdelávanie Referát pre vedu, medzinárodné vzťahy a marketing

 Mgr. Anna Košútová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6606, 6607

 Dana Baránková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6710

Gabriela Ďugelová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6605

 

 

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Bc. Anna Kováčová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6611

 Alena Stenchláková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6609

 

  Referát správy sietí, výpočovej a komunikačnej techniky

Ing. Juraj Piják
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. tel.: 041 / 513 6612


Organizačná štruktúra FBI

Stránka 1 z 2
(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva