A+ A A-

Vedúci pracoviska:

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6864


Výskumní pracovníci:

Ing. Mária Lusková, PhD.
mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6766
Ing. Ladislav Mariš, PhD.
mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6617

 

Pracovisko výskumu bezpečnosti Fakulty bezpečnostného inžinierstva sa podieľa na príprave a riešení fakultných a univerzitných výskumných, rozvojových a vzdelávacích zahraničných projektov zameraných na základné oblasti výskumu fakulty:

 

  • zdokonaľovanie krízového a bezpečnostného manažmentu vo verejnej správe a podnikateľských subjektoch

  • zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti,

  • komplexné zabezpečovanie ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia.

 

Úlohou pracoviska je vyhľadávanie grantových výziev a možností partnerstiev, poskytovanie a prezentovanie základných informácií o možnostiach zapájania sa pracovísk fakulty do projektovej činnosti a v neposlednom rade podieľanie sa na projektovom riadení prípravy projektov ako aj ich následnom riešení.

 Materiály

   • Organizačný poriadok PVB

   • Prezentácia výzva - COST

   • Prezentácia výzva - V4

   • Prezentácia FBI UNIZA 2015

   • Bezpečnostné grantové schémy

   • Kalendár podujatí EU

Študijné odbory v rámci skupiny 8.3 Bezpečnostné služby (Oblasť výskumu 23) akreditované na FBI

8.3.1 Ochrana osôb a majetku Opis
8.3.6 Záchranné služby Opis
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Opisy stupňov štúdia: 1. 2. 3.

  

Základné kritériá pre zaradenie výstupov do kategórií A až D pre oblasť výskumu 23 Bezpečnostné služby

Kategória atribútu výstupov Druh výstupu
A
 • Vedecká práca v časopise s IF ≥ 0.7IF→ IF ≥ 0.14
 • Štúdia vo vedeckom zborníku evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze.
 • Vedecká monografia vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničnom významnom vydavateľstve.
 • Vedecká štúdia z projektu medzinárodného významu riešeného v rámci programu EÚ a v rámci pôsobnosti organizácií EDA
 • (European Defence Agency) a STO NATO (Science and Technology Organization).
 • Doktrína alebo predpis koaličného charakteru ( NATO, EÚ).
 • Udelený patent alebo vynález.
 • Dielo medzinárodného významu s priamym využitím v praxi.
 B
 • Vedecká práca vo významnom časopise, ktorý nie je evidovaný v medzinárodnej profesijnej databáze.
 • Vedecká štúdia v recenzovanom zborníku z medzinárodnej konferencie s medzinárodným programovým výborom, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A.
 • Vedecká monografia, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A.
 • Kapitoly v monografii vydané vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
 • Vysokoškolská učebnica vydaná vo významnom vydavateľstve, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A.
 • Odborná knižná publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve.
 • Výskumná správa (vedecká štúdia) z projektu národného významu riešeného v rámci inštitucionálnej podpory, resp. na základe zadania a požiadavky bezpečnostného sektora SR.
 • Štandard alebo norma.
 • Doktrína alebo predpis rezortného charakteru.
 • Udelený úžitkový vzor.
 C
 • Štúdia vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B.
 • Štúdia v recenzovanom zborníku z konferencie, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B.
 • Učebnica vydaná v domácom renomovanom vydavateľstve.
 • Odborná knižná publikácia vydaná v domácom vydavateľstve.
 • Recenzovaná vedecká alebo odborná práca zverejnená na internete.
 • Štúdia spracovaná na základe požiadavky bezpečnostného sektoru, určená na prípravu a realizáciu akvizičných projektov v rámci projektov modernizácie a optimalizácie činností a štruktúr inštitúcií pôsobiacich v bezpečnostnom sektore SR.
 • Štúdia alebo expertíza vypracovaná na základe požiadavky rezortu.
D
 • Ostatné

Predpisy a dokumenty pre uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie na FBI, vrátane poplatkov a platieb
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, nájdete v celkovom prehľade "LEGISLATÍVA, DOKUMENTY"


       Ukončené habilitačné a vymenúvacie konania na FBI:

Meno uchádzača

(druh konania)

Dátum začatia

konania

Dátum ukončenia

konania

Téma habilitačnej / inauguračnej prednášky

Odbor

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

28.01.2015

19.05.2015

Kompetencie pracovníkov v oblasti súkromnej bezpečnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

(vymenúvacie konanie)

15.10.2014

9. 4. 2015.

Štandardy fyzickej a objektovej bezpečnosti

strategických objektov štátu

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Witalis Pellowski, PhD.

(habilitačné konanie)

15.10.2014

28.01.2015

Spolupráca medzi chemickým vojskom a hasičskými jednotkami pri riešení

prírodných a antropogénnych hrozieb

8.3.6 Záchranné služby

doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

(vymenúvacie konanie)

20.05.2014

27.11.2014

Riziká chemických látokpoužívaných na elimináciu priemyselných

havárií a požiarov

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(habilitačné konanie)

29.01.2014

20.05.2014

Úlohy informačných systémov v dosahovaní požadovanej úrovne

bezpečnost

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Andrej Veľas, PhD.

(habilitačné konanie)

04.06.2013

16.10.2013

Význam merania a testovania vlastností elektrických zabezpečovacích

systémov z pohľadu ich účinnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

(habilitačné konanie)

30.01.2013

04.06.2013

Význam ekonomickej bezpečnosti pre existenciu a fungovanie

trhových subjektov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Eva Sventeková, PhD.

(habilitačné konanie)

09.10.2012 30.01.2013

Pôsobnosť krízového manažmentu v dopravnom zabezpečení

riešenia krízových javov

8.3.7 Občianska bezpečnosť
(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva