A+ A A-

Habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov na FBI

Predpisy a dokumenty pre uchádzačov o habilitačné a vymenúvacie konanie na FBI, vrátane poplatkov a platieb
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov, nájdete v celkovom prehľade "LEGISLATÍVA, DOKUMENTY"


       Ukončené habilitačné a vymenúvacie konania na FBI:

Meno uchádzača

(druh konania)

Dátum začatia

konania

Dátum ukončenia

konania

Téma habilitačnej / inauguračnej prednášky

Odbor

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.

(habilitačné konanie)

28.01.2015

19.05.2015

Kompetencie pracovníkov v oblasti súkromnej bezpečnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

(vymenúvacie konanie)

15.10.2014

9. 4. 2015.

Štandardy fyzickej a objektovej bezpečnosti

strategických objektov štátu

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Witalis Pellowski, PhD.

(habilitačné konanie)

15.10.2014

28.01.2015

Spolupráca medzi chemickým vojskom a hasičskými jednotkami pri riešení

prírodných a antropogénnych hrozieb

8.3.6 Záchranné služby

doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

(vymenúvacie konanie)

20.05.2014

27.11.2014

Riziká chemických látokpoužívaných na elimináciu priemyselných

havárií a požiarov

8.3.6 Záchranné služby

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

(habilitačné konanie)

29.01.2014

20.05.2014

Úlohy informačných systémov v dosahovaní požadovanej úrovne

bezpečnost

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Andrej Veľas, PhD.

(habilitačné konanie)

04.06.2013

16.10.2013

Význam merania a testovania vlastností elektrických zabezpečovacích

systémov z pohľadu ich účinnosti

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

(habilitačné konanie)

30.01.2013

04.06.2013

Význam ekonomickej bezpečnosti pre existenciu a fungovanie

trhových subjektov

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Ing. Eva Sventeková, PhD.

(habilitačné konanie)

09.10.2012 30.01.2013

Pôsobnosť krízového manažmentu v dopravnom zabezpečení

riešenia krízových javov

8.3.7 Občianska bezpečnosť
(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva