A+ A A-

ŠVOČ 2016

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 05. apríla 2016 v nasledujúcich sekciách:

 

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Zameranie sekcie: charakteristika sektorov kritickej infraštruktúry (KI), úlohy verejnej správy v oblasti bezpečnosti KI, ohrozenia dopravnej a energetickej infraštruktúry, špecifiká manažmentu rizík v doprave a energetike, informačná podpora pre KI, ochrana prvkov KI v sektore doprava a energetika, vzájomná závislosť medzi sektormi KI.

Zoznam tém pre sekciu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry vypísaných Katedrou technických vied a informatiky FBI nájdete tu.

 

Krízový manažment

Zameranie sekcie: krízový manažment, bezpečnosť kritickej infraštruktúry, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií.

Zoznam tém pre sekciu Krízový manažment vypísaných Katedrou krízového manažmentu FBI nájdete tu.

 

Ochrana osôb majetku a informácií

Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, ochrana kritickej infraštruktúry,   bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

Zoznam tém pre sekciu Ochrana osôb majetku a informácií vypísaných Katedrou bezpečnostného manažmentu FBI nájdete tu.

 

Záchranné služby

Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Zoznam tém pre sekciu Záchranné služby vypísaných Katedrou požiarneho inžinierstva FBI nájdete tu.

 

Ako sa prihlásiť:

V prípade záujmu zúčastniť sa ŠVOČ je potrebné vybrať si tému práce (alebo navrhnúť vlastnú), dohodnúť sa s vedeckým konzultantom na ďalšom postupe a nasledovne priniesť vyplnenú prihlášku (nájdete TU) tajomníkovi sekcie, ktorý vám poskytne ďalšie informácie:

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry – Ing. Lucia Figuli, PhD.

Ochrana osôb majetku a informácií – Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Krízový manažment – Ing. Mária Hudáková, PhD.

Záchranné služby – Ing. Iveta Coneva, Ph.D.

 

Príkaz dekana ku ŠVOČ

  Príkaz dekana FBI č. 2 zo dňa 2. marca 2016  

 

Uzávierka podávania prihlášok: 21. 03. 2016

 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva